9.1IMPRESSION REVIEW SCORE

Kenzo Spring 2018 Fashion ShowKenzo m RS18 1446 Kenzo m RS18 1452 Kenzo m RS18 1457 Kenzo m RS18 1464 Kenzo m RS18 1471 Kenzo m RS18 1477 Kenzo m RS18 1481 Kenzo m RS18 1490 Kenzo m RS18 1493 Kenzo m RS18 1499 Kenzo m RS18 1505 Kenzo m RS18 1513 Kenzo m RS18 1520 Kenzo m RS18 1527 Kenzo m RS18 1534 Kenzo m RS18 1540 Kenzo m RS18 1549 Kenzo m RS18 1560 Kenzo m RS18 1570 Kenzo m RS18 1574 Kenzo m RS18 1584 Kenzo m RS18 1595 Kenzo m RS18 1603 Kenzo m RS18 1612 Kenzo m RS18 1618 Kenzo m RS18 1625 Kenzo m RS18 1632 Kenzo m RS18 1643 Kenzo m RS18 1651 Kenzo m RS18 1659 Kenzo m RS18 1667 Kenzo m RS18 1677 Kenzo m RS18 1685 Kenzo m RS18 1694 Kenzo m RS18 1698 Kenzo m RS18 1708 Kenzo m RS18 1716 Kenzo m RS18 1724 Kenzo m RS18 1744 Kenzo m RS18 1746 Kenzo m RS18 1750 Kenzo m RS18 1759 Kenzo m RS18 1766 Kenzo m RS18 1775 Kenzo m RS18 1784 Kenzo m RS18 1793 Kenzo m RS18 1803 Kenzo m RS18 1813 Kenzo m RS18 1820 Kenzo m RS18 1828 Kenzo m RS18 1833 Kenzo m RS18 1842 Kenzo m RS18 1851 Kenzo m RS18 1867 Kenzo m RS18 1877 Kenzo m RS18 1887 Kenzo m RS18 1905 Kenzo m RS18 1925 Kenzo m RS18 1935 Kenzo m RS18 1945 Kenzo m RS18 1963 Kenzo m RS18 1982 Kenzo m RS18 1996 Kenzo m RS18 2005 Kenzo m RS18 2020 Kenzo m RS18 2036 Kenzo m RS18 2051 Kenzo m RS18 2064 Kenzo m RS18 2075 Kenzo m RS18 2094 Kenzo m RS18 2107 Kenzo m RS18 2118 Kenzo m RS18 2133 Kenzo m RS18 2147 Kenzo m RS18 2157 Kenzo m RS18 2173 Kenzo m RS18 2187 Kenzo m RS18 2198 Kenzo m RS18 2210 Kenzo m RS18 2220 Kenzo m RS18 2235 Kenzo m RS18 2245 Kenzo m RS18 2251 Kenzo m RS18 2267 Kenzo m RS18 2280 Kenzo m RS18 2291 Kenzo m RS18 2303 Kenzo m RS18 2311 Kenzo m RS18 2324 Kenzo m RS18 2326 Kenzo m RS18 2334 Kenzo m RS18 2340 Kenzo m RS18 2347 Kenzo m RS18 2349 Kenzo m RS18 2361