Keita Maruyama Spring 2021 Fashion Show Photos
Photo | Courtesy of Press Office

Keita Maruyama

Spring 2021 Fashion Show